Osthesse-Chrisdôgs-Wähdô 2022 | Schee gree be’s Beimche

…dis Joahr traditionell mô widder uff Platt!

Ey leebe Lied, mer kônns joa bald goar net méh fasse, bé schnall so ä Joahr romm is, odôh? Neilich erscht noch honn mer vô de Fußball-Kids bey dare Tu-dir-net-Weh-Ämm geschwärmt (vô de annere, onsere woarn joa net zom Ôhgucke), un jetz is scho widder Chrisdôg. Heiliches Land Karfanaum!
Apropos heilich, denn de Glaube ôn wisse Chrisdôg hot ôns nu nämlich gaanz verlasse, all Bete hilft nüscht mé. Schee gree solls dis Joahr wern, so gree bes Beimche in de Wohnstub. Un dé Übeltäderin dôdefir (sey schriet sich HONGHIA) sitzt schee gemüdlich drusse ôm Atlantik un lässt sichs gôd géh bé ônsereins noachm‘ oachtunsiebzichste Knödel mit Brôhde bei de Omma ôm erschde Fierdôg.
Sey ess es au, dé ôns hitt ôm Friddich richdich Räh brenge well, manchesmô rähnts au ganze Bingfôhde vô obbe rob. Net vill bässô seärts erschdmô zom Start in de Heilichômd uis: Fir allem in de Rhö ess es mörns und middachs noch grau bé ä Kerchemuus un hé un dô falle noch e poar Drobbe, ôwo dann kommô spädô nüscht gesoar. Ä klei weng Sonn kônns nôchhäh nochemô gah, un dos alles bei woarme 7 in Ehrenberch un bis 9 Grôd rund ôm Foll mid ämm böiche Wéhnd vô de Franzose.
Ôm Ôwnd zur Chrissmätt blids woarm un trocke, so dôs mé de Kôlder net bruche mitzônahm in dé Kerch. Noch bässô ess es fir ônser Chrisskèhnd, dos kônn de Audowoar vôm Voddô nahm un môss net mid damm all klapprige Schliehde öôm de Häuser zieh. Mit 4 bis 6 Grôd blids woarm in dare Heiliche Noicht.
Ônser erschde Fierdôg well nôch dam rauschende Fest au net so richdich uis dé Feder komme un so blids bis zôm Middach häufich grau, in Reulich au gräulich. Dôdezoh falle spähdô au nochemô en poar (ville) Drobbe, dô hot eins sichô de siebeunneunzichsde Knödel bei de Omma net geschafft un de Tähller net blahnk gepotzt! Dôdezô weht de Wéhnd mô mé, mô wenicher vô ônsere Leberkaaskolleche im Süde.

Owwô all Esse hilfd eh nüscht, denn ôwnds braut sich ebbes zôsomme! Ônsere HONGHIA nahmlich krichd ä Kèhnd bé dé Moarré ôn Heilichômd, nûr dos ess e richdiche Giftzwerch! Statt Gold, Wiehroûch un Mürre gids fir ôns ôwnds un noichts Räh un ordentlich Wéhnd. Zwische 60 un 75 Sache kônn hà mô blas, e weng widderschd obbe uff de Kupp sern au Böe bis über 80 Sache net uisgeschlosse! Also: Uffbasse, bann eins noichts meint ruis zô gah!

Ôm zwôhde Fierdôg meint da Giftzwerch immô noch, hah kônn ôns des Fest ruinier! Vill Sonn gids net, dôdefir falle grôd mörns mô ganz schenne Bingfôhde vô Obbe robb. Spähdô kônn mer sogar dos ei odô annere Donnerwetter net gaanz uisschließ! Bé de Herr, so’s gescher! Mit 10 Grôd in Foll, Hiefähld un Herschfeld un 7 Grôd in Wessoasse in de Rhö blids mords woarm un gree. De Wéhnd ess zwoar noch stramm, owwô net mehr gaanz so lattestramm bé ônsereins nôchm fuchzehnde Glas Bowle.
Uffbasse mod ey Lied au noch spähdô in de Noicht, denn bann de Mond ruiskommt, werds doch nochemô kaald und hé und dô konns gladd weah!

Dos solls vô ôns au erschdmô gewese sern, mer hoffe ey all hòd e poar schenne Chrisdôg! Bann eins dos hé net kônn gelahs, modder schrie. Dé hochdeutsche Zusammenfassung gids enge in dé Kommendare!
Danke ey Lied un mechds schee gôd 😉
Eure Wähdô-Frösch vô Osthesse-Wähdô.dé-eh 🙂

PS: Dos woar Kermicher Platt 🙂

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*